top of page
milialogowhite.png

Zásady ochrany osobných údajov

 

Za cieľom ochrany práv a slobôd našich návštevníkov a záujemcov, Vás chceme ubezpečiť, že spoločnosť MILIA s.r.o. rešpektuje zásady a pravidlá spracúvania ochrany osobných údajov.

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7. nariadenia NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „Nariadenie”) je  MILIA s.r.o., IČO: 45 345 783, so sídlom: Dunajský Klátov 120, 930 21 (dále jen: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú milia@milia.sk.

Osobnými údajmi podľa Nariadenia sú: „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nie je povinný ustanoviť zodpovednú osobu podľa Nariadenia.

 

II. Zákonnosť spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, len ktoré sú nevyhnutné pre konkrétny účel /napr. spracovanie a naplnenie zmluvy/ na základe  Čl. 6 bod 1. písm . b) a to v prípade ak „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

V niektorých prípadoch zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby, v prípade ak „dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely“.  Prevádzkovateľ vždy vykoná svoju informačnú povinnosť voči dotknutej osobe  pred vyjadrením súhlasu, a taktiež ju oboznámi s jej právami podľa Nariadenia, ako napr.: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, obmedzenie spracúvania. Dotknutá osoba vo svojom vyhlásení uvedie vždy len správne a aktuálne údaje.

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje len na čas nevyhnutný. V prípade zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, je to čas naplnenia zmluvy a uplatnenie nárokov plynúce zo zmlúv.  V prípade súhlasu dotknutej osoby je to čas na naplnenie účelu alebo v prípade uplatnenia práva dotknutej osoby na vymazanie. Prevádzkovateľ  v tomto prípade bezodkladne vymaže osobné údaje dotknutej osoby.  Po uplynutí nevyhnutne potrebného času na spracovanie osobných údajov sa osobné údaje dotknutých osôb vymažú alebo zlikvidujú primeraným spôsobom napr. skartácia.

Cookies

Pre zlepšenie a komfort užívateľov, naša webová stránka požíva cookies.

Cookies môžu zanechávať stopy v počítači, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie súborov, a tým fungovania webových stránok, na základe čoho si užívateľskú plochu prispôsobujú.

Návštevou našej webovej stránky máte možnosť si vybrať alebo zablokovať používanie cookies, resp. pravidlá používania alebo zablokovania cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači.

 

 

Kontaktné údaje:

bottom of page